Vláda schválila návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 638 z 25. novembra 2015 materiál – Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave, vrátane časového harmonogramu. Predložený materiál obsahuje návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave, vrátane časového harmonogramu. Taktiež obsahuje jednotlivé činnosti v rámci Komplexného zhodnotenia súčasného stavu a doterajších aktivít projektu vo všetkých oblastiach.

Vláda schvaľuje návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave, vrátane časového harmonogramu a zároveň ukladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu

– po uskutočnení transakčných rokovaní predložiť na rokovanie vlády aktualizovaný návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave do 31. marca 2016.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa plne stotožňuje so závermi Hodnotiacej správy z finančného, daňového a právneho due diligence Národný futbalový štadión, a.s. , ktorá bola pripravená audítorskou spoločnosťou KMPG. Hodnotiaca správa bola vládou SR vzatá na vedomie uznesením č. 638 z 25. novembra 2015 s úlohou, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu predložil vláde SR harmonogram ďalšieho postupu. V súlade so závermi tejto hodnotiacej správy poveril minister školstva, vedy, výskumu a športu projektový tím v spolupráci s poradcom projektu Národného futbalového štadióna, spoločnosťou KPMG, vypracovaním harmonogram ďalšieho postupu.

Jedným z hlavných cieľov projektu je ukončenie výstavby Národného futbalového štadióna najneskôr do 31. decembra 2017. Tento cieľ je zároveň aj hlavným predpokladom, ktorý je pri určení časového harmonogramu rozhodujúci.

K 31.10.2015 sa ukončili nižšie uvedené činnosti v rámci Komplexného zhodnotenia súčasného stavu a doterajších aktivít projektu vo všetkých oblastiach tzv. hĺbková správa – due diligence:
· Preverenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výkazu cash flow;
· Preverenie existujúcich podkladov, účtovných výstupov, analýza a zhodnotenie existujúcich dokumentov, predpokladov a regulačných rámcov;
· Overenie, analýza a vyhodnotenie doteraz realizovaných činností a existujúcich výstupov;
· Posúdenie správnosti oceňovania majetku a záväzkov;
· Majetok a jeho využitie – posúdenie reálnej hodnoty majetku.

Do 7.12.2015 budú zrealizované nižšie uvedené činnosti v rámci Posúdenia možností hospodárenia a odporúčaný finančný model tzv. štúdia uskutočniteľnosti – feasibility study – ktoré budú následne preložené Riadiacemu výboru na schválenie:

· Definovanie cieľového stavu projektu NFŠ;
· Definovanie procesno-organizačného modelu prevádzkovania NFŠ;
· Analýza možností prevzatia projektu NFŠ štátom a predpokladaných dopadov navrhovanej realizácie projektu NFŠ (finančné, dopravné, environmentálne…);
· Posúdenie ekonomických dopadov navrhovaných zmluvných vzťahov;
· Vypracovanie variantných riešení/scenárov pre projekt NFŠ;
· Posúdenie hospodárenia – pre navrhované scenáre;
· Návrh a odporúčanie nezávislého experta – výber konkrétneho scenára;
· Zhodnotenie predpokladanej súčinnosti zo strany MŠVVaŠ vo vybranom riešení;
· Definovanie detailného projektového zámeru (PID) pre vybraný scenár.

Po schválení štúdie uskutočniteľnosti bude potrebné v rámci zrealizovania transakcie nekomerčnej časti projektu NFŠ zabezpečiť dodávateľa projektového manažmentu celej transakcie vrátane negociácie komerčných podmienok a právneho poradcu na prípravu potrebnej transakčnej dokumentácie.ti projektu z NFŠ, a.s., na novú entitu „NewCO2“, nad ktorou bude mať 100%-nú kontrolu štát zastúpený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odhadovaný termín ukončenia transakcie bude podľa nižšie uvedeného grafického prehľadu 14. kalendárny týždeň roku 2016.

 

 

 

 

Pridaj komentár